I Postanowienia ogólne

 1.  Konkurs Ho Ho Ho – organizowany przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/pakujplecakpl, którego zasady określa niniejszy regulamin.
 2.  Organizator – organizator Konkursu Stowarzyszenie Pakuj Plecak
 3.  Regulamin – niniejszy regulamin.
 4.  Uczestnik – osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/pakujplecakpl
 5.  Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Konkurs ogłoszony został na stronie: https://www.facebook.com/pakujplecakpl i zawiera następujące informacje:
 7.  datę rozpoczęcia i czas trwania Konkursu,
 8.  szczegółowe zasady Konkursu tj. w szczególności zadanie konkursowe,
 9.  rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu,

II Zasady Konkursu

 1.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu Facebook.com posiadający aktywne konto.
 2.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1.  pracownicy i współpracownicy Organizatora lub sponsora,
  2.  osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,
  3.  osoby które nie ukończyły 13. roku życia.
 3. Przystępując do udziału w danym konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie (w przypadku Uczestnika wskazanego w ust. 2 pkt 3. jego przedstawiciel ustawowy).
 4.  Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat ani nabywania żadnych dowodów udziału w Konkursie.

III Nagrody Konkursowe

 1. Zwycięzca otrzyma trzy zestawy pamiątek z Indii. Jeden komplet zawiera 4 bransoletki, 2 opakowania kadzidełek, opakowanie herbaty, opakowanie przypraw – dla siebie i swoich przyjaciół oraz kupon rabatowy na 10% na wybraną wyprawę organizowaną przez Pakuj Plecak w 2018 roku. Lista wypraw dostępna jest na stronie www.pakujplecak.pl

IV Rozstrzygnięcie Konkursu

 1.  Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w ogłoszeniu konkursu, opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/pakujplecakpl
 2. W Konkursie wygrywa osoba, która w czasie trwania Konkursu udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jaki kraj chciałbyś odwiedzić w 2018 roku i dlaczego, oraz napisze imiona dwóch przyjaciół z którymi wybrałaby się w taką podróż.
 3. Wyboru najciekawszej odpowiedzi dokona komisja w składzie: Jan Skwara i Katarzyna Stępniak
 4.  Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i formie odbioru nagrody poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook

V Reklamacje

 1.  Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora na adres e-mail Organizatora
 2.  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI Odbiór nagród

 1.  Nagrody będą wysłane pocztą lub kurierem na koszt Organizatora na polski adres pocztowy.

VII Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pakujplecak.pl
 2.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie PakujPlecak Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego zbioru.
 3.  Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane w szczególności celem:
  1.  realizacji Konkursu,
  2.  wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
  3.  wydania nagród.
  4.  kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, celem powiadomienia ich o wygranej.
 4.  Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ogłoszeniu danego Konkursu.
 5.  Serwis www.facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
 6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 7.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie https://www.facebook.com/pakujplecakpl
 8.  Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.