Ochrona danych osobowych

ZASADY I UREGULOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aktualizacja: 25.05.2018

Dla Stowarzyszenia Pakuj Plecak Twoja prywatność jest bardzo ważna. Opracowaliśmy niniejsze Zasady ochrony danych osobowych, aby dostarczyć informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w czasie Twojego kontaktu z naszymi specjalistami w Serwisie klienta, kiedy odwiedzasz portal www.pakujplecak.pl z komputera lub urządzenia mobilnego, lub gdy zamawiasz u nas różne usługi.

 

„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub którą można zidentyfikować.

Kategorie danych osobowych klientów przetwarzane przez Stowarzyszenie Pakuj Plecak.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA:

Stowarzyszenie Pakuj Plecak przetwarza Twój adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, adres dla celów dostarczania ważnych informacji dotyczących zamówionych przez Ciebie usług/produktów, kontaktu wpierającego w fazie przedumownej, a także po zawarciu umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twojego adresu e-mail i numeru telefonu dla tych celów jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Pakuj Plecak do dostarczenia Ci ważnych informacji o zamówionych przez Ciebie usługach/wyjazdach.

Stowarzyszenie Pakuj Plecak przetwarza Twój adres e-mail również w celu przypisania go do Twojego zamówienia, kiedy kontaktujesz się z naszymi przedstawicielami z obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zapewnienia Ci obsługi klienta najwyższej jakości.

 

Jeśli udzielisz zgody na dostarczanie informacji marketingowych i newslettera od Stowarzyszenia Pakuj Plecak, Stowarzyszenie Pakuj Plecak przetworzy Twój adres e-mail w celu wysyłania informacji marketingowych i newslettera o różnych produktach/usługach oferowanych za pośrednictwem portalu www.pakujplecak.pl Podstawą prawną do przetwarzania Twojego adresu e-mail w tym celu jest Twoja zgoda. W dowolnym momencie możesz odwołać swoją zgodę poprzez link anulowania odbioru w dolnej części naszych e-maili marketingowych, wyrejestrowanie się bezpośrednio pod tym linkiem: https://goo.gl/forms/DLCsEXXkjMA0Ww6E2 lub kontaktując się z serwisem klienta Stowarzyszenie Pakuj Plecak pod adresem kontakt@pakujplecak.pl

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS KONTAKTU ZE STOWARZYSZENIEM PAKUJ PLECAK

Kiedy kontaktujesz się z przedstawicielami naszej obsługi klienta przez e-mail, telefon, online lub osobiście, zbieramy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Możemy również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne w diagnozowaniu problemów związanych z korzystaniem z naszego portalu i rejestrować informacje o problemie z pomocą techniczną lub usługą. W celu poprawy obsługi klienta w granicach właściwych przepisów prawa możemy również rejestrować i weryfikować rozmowy z przedstawicielami obsługi klienta oraz analizować informacje zwrotne, które użytkownicy przekażą nam za pomocą dobrowolnych ankiet opinii klientów.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Używamy tych informacji, aby zapewnić wsparcie klientom i produktowe oraz monitorować jakość i rodzaje wsparcia klienta i produktowego, które zapewniamy naszym klientom. Podstawą prawną przetwarzania takich informacji w tym celu jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Pakuj Plecak zapewniania dobrego wsparcia klientom.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS ZAWIERANIA UMOWY ZE STOWARZYSZENIEM PAKUJ PLECAK

ZWYKŁE DANE OSOBOWE:

Jeśli zamówisz usługę/produkt poprzez portal www.pakujplecak.pl, telefonicznie lub poprzez email, Stowarzyszenie Pakuj Plecak zgromadzi Twoje imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, w przypadku niektórych usług również narodowość, numer dokumentu podróży, datę wygaśnięcia jego ważności, kraj wydania.

Twoje imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, w przypadku niektórych usług również narodowość, numer dokumentu podróży, datę wygaśnięcia jego ważności i kraj wydania przetwarzamy, w celu zrealizowania Twojego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnianie umowy lub potwierdzenie rezerwacji wyjazdu. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes Stowarzyszenia Pakuj Plecak realizacji umowy.

 

ZESTAWIENIE PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY W STOWARZYSZENIU PAKUJ PLECAK I ZATRUDNIONYCH

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Stowarzyszeniu Pakuj Plecak, z własnej inicjatywy lub na podstawie otwartego konkursu na jedno z wolnych stanowisk, Stowarzyszenie Pakuj Plecak przetwarza Twoje dane osobowe, zawierające np. Twój życiorys, w zakresie tytuł naukowy, imię, nazwisko, płeć , data urodzenia, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres zamieszkania, zdjęcie, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące kariery i doświadczenia zawodowego (identyfikacja aktualnego i poprzedniego pracodawcy, orientacja zawodowa, wyróżnienia, największe osiągnięcia zawodowe, umiejętności językowe i kompetencje zawodowe), hobby oraz opcjonalne dobrowolne dane. Prawidłowość i kompletność podanych przez Ciebie danych może zostać zweryfikowana u podanych przez Ciebie podmiotów.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA:

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest wybór przyszłych pracowników Stowarzyszenia Pakuj Plecak. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Pakuj Plecak w wyborze najbardziej odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy i wyrażenie Twojej woli ubiegania się o pracę w Stowarzyszeniu Pakuj Plecak.

 

Jeśli z sukcesem zakończyłeś procedurę selekcji i uzgodniłeś ze Stowarzyszeniem Pakuj Plecak współpracę zawodową niezależnie czy w stałym stosunku pracy, czy w jednym z rodzajów umów zgodnie z Kodeksem pracy, poza powyższymi danymi osobowymi będziemy przetwarzać również Twoje inne dane osobowe, na podstawie przepisów prawno-pracowniczych, przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i zabezpieczenia społecznego, przepisów podatkowych itp. Takie dane osobowe mogą obejmować w szczególności Twój numer PESEL, numer dowodu osobistego, instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, w której jesteś ubezpieczony, stosunek rodzinny, fakt posiadania dzieci i ich liczbę (w razie stosowania premii podatkowej), informację, czy jesteś posiadaczem karty emeryta/rencisty. Jeśli masz przystąpić u nas do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa musimy poprosić Cię o wstępne badanie lekarskie, w celu ustalenia, czy jesteś zdolny do pracy dla nas. Będziemy również regularnie zlecać przeprowadzenie badań lekarskich w ramach medycyny pracy i będziemy przetwarzać określone dane na temat jego wyników, które zostaną Ci wydane przez Twojego lekarza. Podstawą prawną w tym przypadku jest odpowiednie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące zdrowia i kompetencji pracowników do wykonywania danej pracy i medycyny pracy.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Stowarzyszenie Pakuj Plecak organizując wyjazdy dla członków swojego Stowarzyszenia często korzysta z usług firm z całego świata. W celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie usług/produktów, może będziemy potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do innych firm w innych państwach.

Jeśli jesteś członkiem Stowarzyszenia w zależności od zamówionych usług przekazujemy Twoje dane osobowe głównie dostawcom, z którymi zawarłeś/zawarłaś umowę w ramach świadczenia zamówionych usług. Tymi odbiorcami są głównie przewoźnicy zapewniający transport lotniczy, miejsca zakwaterowania, biura podróży, agencje turystyczne, firmy ubezpieczeniowe, firmy pośredniczące w wynajmie samochodów i wynajmujące samochody, ambasady, konsulaty, przewoźnicy świadczący transport kolejowy, wodny, autobusowy lub osobowy, organy skarbowe.

Jeśli jesteś pracownikiem, Twoje dane osobowe zostaną dostarczone do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego, organom skarbowym i innym właściwym organom administracji publicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Inni świadczeniodawcy:

Stowarzyszenie Pakuj Plecak korzysta z usług typu cloud trzecich stron, jak The Rocket Science Group, LLC które pomagają jej w wysyłce e-maili. Usługi te monitorują działania związane z tymi e-mailami, np. czy odbiorca je otworzył, kliknął linki odnośników w wiadomościach e-mail. Na podstawie tych danych Stowarzyszenie Pakuj Plecak analizuje stopień interakcji z wysyłanymi e-mailami.

Inne udostępnienie informacji:

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym: (a) jeśli otrzymaliśmy od Ciebie ważną zgodę; (b) w ramach działania wynikającego z obowiązującego prawa, np. ważnego wezwania, nakazu sądowego, procesu prawnego lub innej czynności prawnej; (c) w ramach egzekwowania naszych warunków umownych lub zasad; lub (d) w razie potrzeby w ramach stosowania dostępnych środków prawnych naprawy lub obrony w przypadku roszczeń prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie

Strony internetowe:

Przy pomocy dostawców usług analitycznych na stanowisku osoby trzeciej, podczas Twojej wizyty na naszej stronie, gromadzimy określone informacje, które pomagają nam analizować, w jaki sposób Ty i inni odwiedzający poruszacie się po stronie internetowej www.pakujplecak.pl oraz kompilować połączone statystyki dotyczące wykorzystywania strony internetowej i wielkości odpowiedzi. Do niniejszych informacji należy adres IP, położenie geograficzne urządzenia, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina Twojego zgłoszenia, godziny Twoich wizyt, odsłony stron i elementy stron (np. odniesienia), na które klikniesz. W naszych informacjach na stronie internetowej lub w poczcie internetowej możemy wykorzystywać pliki cookie, tagi pikselowe, sygnalizację sieciową, przeźroczyste pliki GIF lub inne narzędzia, które pomagają nam gromadzić i analizować podane informacje. Informacje te wykorzystujemy do poprawy i stworzenia bardziej stosownej zawartości naszej strony, do mierzenia efektywności naszych reklam, do identyfikacji i usuwania problemów oraz do poprawy ogólnego wrażenia naszej strony. W celu przedstawiania reklam online w naszym imieniu możemy wykorzystywać usługi osoby trzeciej – jednego lub wielu dostawców usług. Mogą oni wykorzystywać tagi pikselowe lub podobne technologie w celu gromadzenia informacji o Twoich wizytach na stronach i informacje te wykorzystywać do przesyłania reklamy celowej. Więcej informacji o takich praktykach i sposób, jak odmówić takiego gromadzenia i wykorzystywania danych przez osobę trzecią – naszych dostawców usług – znajdziesz na stronie Networkadvertising.org. Jeżeli nie życzysz sobie, aby Twoje dane były gromadzone przy pomocy niniejszych technologii, w większości przeglądarek istnieje prosta procedura, umożliwiająca automatyczne odrzucenie wielu z niniejszych technologii, ewentualnie przeglądarka zaoferuje Ci możliwość wyboru, czy chcesz je odrzucić lub wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Jeżeli przebywasz na stałe w Unii Europejskiej lub w państwie o innym systemie prawnym, który nakłada obowiązek uzyskania Twojej zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszych stronach, będziesz mieć możliwość zarządzania swoimi wyborami dotyczącymi plików cookie na poszczególnych stronach. Niektóre konkretne pliki cookie są jednak niezbędne do podstawowego funkcjonowania stron internetowych, dlatego takich plików cookie nie można odrzucić.

 

USŁUGI ANALITYCZNE

  • Google: Usługa Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting jest wykorzystywana do śledzenia statystyk dotyczących lokalizacji oraz profilu demograficznego użytkowników, ich zainteresowań i ich zachowania na stronach internetowych oraz informacji o urządzeniach, przy pomocy których wchodzą na daną stronę internetową. Wykorzystujemy również narzędzie Google Search Console do pomocy w zrozumieniu, w jaki sposób odwiedzający trafili na naszą stronę oraz do poprawy optymalizacji naszej wyszukiwarki. Zdobądź więcej informacji o tym, w jaki sposób te dane analityczne mogą być wykorzystywane, jak ich wykorzystywanie możesz regulować i w jaki sposób możesz odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych przez usługę Google Analytics.
  • Facebook AdReporting: Usługa Facebook AdReporting oferuje na poziomie globalnym anonimowe dane o spotach reklamowych, ile osób widziało dany post, kliknęło na niego itd. Zdobądź więcej informacji o tym, w jaki sposób te dane analityczne mogą być wykorzystywane, jak ich wykorzystywanie możesz regulować i w jaki sposób możesz odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych przez usługę Facebook AdReporting.
  • Facebook AudienceInsights: Usługa Facebook AudienceInsights oferuje podstawowe anonimowe dane demograficzne o osobach, do których jest skierowana dana oferta. Najmniejsza dostępna próbka liczy 1000 osób. Zdobądź więcej informacji o tym, w jaki sposób te dane analityczne mogą być wykorzystywane, jak ich wykorzystywanie możesz regulować i w jaki sposób możesz odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych przez usługę AudienceInsights.

USŁUGI RETARGETINGU

  • Usługa Facebook PIXEL: Nasze strony internetowe wykorzystują technologie retargetingu za pośrednictwem usługi Facebook Pixel obsługiwanej przez spółkę Facebook. Umożliwia ona pokazanie naszym odwiedzającym, którzy wykazali już zainteresowanie naszymi produktami, naszej reklamy w wybranej sieci reklamowej.

     

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE:

Portale społecznościowe występujące jako osoby trzecie, które oferują interaktywne wtyczki (pluginy) lub funkcje portali społecznościowych (np. umożliwiają podłączenie się do usługi Facebook lub Google w celu wyszukiwania znajomych lub dodają link, na przykład oznaczenie „Lubię to” dla stron internetowych) na stronach internetowych www.pakujplecak.pl i profilach Stowarzyszenia Pakuj Plecak na portalach społecznościowych mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne metody (np. sygnały sieciowe) gromadzenia informacji o Twoim korzystaniu z naszych stron internetowych i aplikacji. Wykorzystywanie takich danych przez osobę trzecią zależy od zasad ochrony danych osobowych dostępnych na stronie internetowej danego portalu społecznościowego, z którymi należy się dokładnie zapoznać. Takie osoby trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne sposoby śledzenia na użytek własny i łączyć informacje o Twoim korzystaniu z naszych stron z jakimikolwiek oddzielnymi informacjami, które zgromadziły na Twój temat. Z portali społecznościowych możemy również uzyskiwać informacje analityczne, które pomagają nam mierzyć efektywność zawartości naszej strony i reklam na portalach społecznościowych (np. wyświetlenia i kliknięcia).

Dzieci poniżej 16 roku życia

Ponieważ usługi świadczone za pośrednictwem naszej strony mogą być skierowane również do osób młodszych niż 16 lat, dane osobowe takich osób przetwarzamy tylko w celu rozpatrywania zamówienia, prawidłowego pośrednictwa i rezerwacji zamówionych usług oraz prowadzenia obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest wypełnianie umowy lub przeprowadzenie przedumownych zabezpieczeń na podstawie zamówienia klienta.

W celu marketingu bezpośredniego i promocji usług dane osobowe osób młodszych niż 16 lat nie są w ogóle przetwarzane.

Aktualizacje zasad ochrony danych osobowych

W związku z dodaniem nowych usług i produktów, ulepszeniem naszej dotychczasowej oferty i zmianami technologii i ustaw możemy niniejsze zasady ochrony danych osobowych stale zmieniać. Datę ostatniej zmiany niniejszych zasad ochrony danych osobowych znajdziesz pod hasłem „Aktualizacje” na górze niniejszej strony. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone w życie w momencie opublikowania zmienionych zasad ochrony danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać, do wygaśnięcia Twojej zgody, dopóki będziemy prawomocnie zainteresowani ich przechowywaniem lub dopóki obowiązujące prawo nałoży na nas taki obowiązek. Po upływie ustanowionego okresu przechowania danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Poniżej, w części „Twoje prawa”, opisano Twoje prawo do usunięcia danych.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Osobą odpowiedzialną za ochronę Twoich danych osobowych jest Pan Jan Skwara, z którym możesz się skontaktować – kontakt@pakujplecak.pl Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi i przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe nieprawidłowo, prosimy o kontakt z organem nadzoru Urzędem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej https://www.giodo.gov.pl/ .

 

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo zażądać od Stowarzyszenia Pakuj Plecak dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia, w dalszej kolejności masz prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych i prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Jeżeli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia, jeżeli chcesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania lub prawa sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych, prosimy, wyślij wiadomość na adres kontakt@pakujplecak.pl