Regulamin Pakuj Plecak

 1. Każdy uczestnik wyjazdu zostaje członkiem Pakuj Plecak. Dołączenie do Pakuj Plecak jest warunkiem uczestnictwa w wyjazdach, imprezach, wystawach, spotkaniach, a także otrzymywania aktualnej oferty, kart rabatowych partnerów oraz specjalnych ofert skierowanych jedynie do członków Pakuj Plecak. Członkostwo nie wiąże się z żadnymi opłatami lub obowiązkami.
 2. Pakuj Plecak jest stowarzyszeniem mającym na celu zrzeszanie miłośników podróży. Wyjazdy i warsztaty organizowane są w ramach działalności statutowej stowarzyszenia. Pakuj Plecak nie prowadzi działalności gospodarczej na żadnym z pól przewidzianych w PKD. Wszelkie sprawy związane z realizacją wypraw tj. transport, zakwaterowanie i atrakcje Pakuj Plecak zleca podmiotom zewnętrznym i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zgłoszenia:

 1. Warunkiem uczestnictwa w wystawach, spotkaniach i imprezach Pakuj Plecak jest zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez portal Facebook, formularz na stronie www.pakujplecak.pl lub na adres e-mail kontakt@pakujplecak.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w wyjazdach Pakuj Plecak jest zgłoszenie się na wyjazd poprzez portal Facebook, formularz na stronie www.pakujplecak.pl lub na adres e-mail kontakt@pakujplecak.pl
 3. Warunkiem udziału w wyjeździe jest zaakceptowanie Regulaminu, Statutu Pakuj Plecak oraz Oświadczenia Uczestnika Wyprawy.
 4. Zgłaszający się musi wypełnić i odesłać formularz wyjazdowy, który zostanie przesłany mu przez osobę przyjmującą zgłoszenie, oraz wpłacić zaliczkę w ciągu 7 dni od przesłania formularza. Formularz dostępny jest również do pobrania na stronie www.pakujplecak.pl

Płatności:

 1. W przypadku wyjazdów zagranicznych, zaliczka w wysokości 500zł (lub w innej wysokości, wskazanej w ofercie) płatna na indywidualnie wskazane konto bankowe, jest zwrotna w przypadku, gdy zgłaszający zrezygnuje z wyjazdu nie później niż do 60 dni przed planowanym wylotem.
 2. W przypadku wyjazdów na terenie Polski, zaliczka w wysokości 500zł (lub w innej wysokości, wskazanej w ofercie) płatna na indywidualnie wskazane konto bankowe, jest zwrotna w przypadku, gdy zgłaszający zrezygnuje z wyjazdu nie później niż do 30 dni przed planowanym wyjazdem.
 3. Zakup biletu lotniczego zgłaszający może zlecić Pakuj Plecak, lub kupić go samodzielnie. W przypadku zakupu biletu poprzez Pakuj Plecak zgłaszający się nie ma możliwości uzyskania zwrotu za zakup biletu w momencie, gdy zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu. Zawsze staramy się kupić bilet jak najtaniej w związku z czym często nie ma możliwości zwrotu biletu, lub zmiany nazwiska.
 4. W przypadku, gdy po stronie Pakuj Plecak leży zakup biletu zgłaszający powinien do kwoty równej kosztowi wyjazdu doliczyć wartość biletu lotniczego.
 5. W przypadku imprez zagranicznych pozostała część płatna w walucie zagranicznej przekazana zostaje na lotnisku w ręce prowadzącego wyprawę. W przypadku, gdy zgłaszający leci samodzielnie pozostała część przekazana zostaje niezwłocznie po przyjeździe na miejsce.
 6. Pakuj Plecak zastrzega sobie do zmiany ceny wyjazdu w sytuacjach awaryjnych. Za sytuację awaryjną uznajemy np. skokową zmianę cen paliwa lub podwyżkę biletów na przejazdy.
 7. Istnieje możliwość rozłożenia kosztu w złotówkach na raty.
 • Zaliczka: 500zł (lub w innej wysokości, wskazanej w ofercie) płatna do 7 dni od zgłoszenia chęci wyjazdu
 • Pierwsza rata: do 120 dni przed wyjazdem
 • Trzecia rata (ewentualny zwrot kosztów biletu): do 60 dni przed wyjazdem
 • Czwarta rata: płatna gotówką na lotnisku
 • Płatności (poza ostatnią ratą) dokonywane są przelewem na wskazane indywidualnie konto bankowe.

Realizacja wyprawy:

 1. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granic.
 2. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia turystycznego, funkcjonującego w kraju, w którym będzie odbywała się wyprawa.
 3. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do posiadania ważnych szczepień profilaktycznych zalecanych w kraju, w którym będzie odbywała się wyprawa.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania kultury i obyczajowości danego kraju oraz dostosowania się do norm społecznych i kulturowych w nim obowiązujących.
 5. Uczestnik odpowiada na wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków.
 6. Uczestnik w czasie trwania wyjazdu zobowiązany jest dostosować się do poleceń prowadzących.
 7. Pakuj Plecak zobowiązuje się do realizacji programu zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.pakujplecak.pl. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji programu, wyłączenia niektórych punktów lub zastąpienia ich innymi z przyczyn od siebie niezależnych np. gdy do danego zabytku lub atrakcji nie ma dostępu, gdy impreza lub święto zostanie odwołane lub przesunięte na inny termin, gdy istnieje możliwość narażenia bezpieczeństwa Uczestników itp.
 8. Pakuj Plecak zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od siebie niezależnych np. zmiany statusu ostrzeżenia dla podróżujących na trzeci lub czwarty stopień zagrożenia, oraz w przypadku niewystarczającej liczby osób. O odwołaniu wyjazdu Pakuj Plecak informuje najpóźniej do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wyprawy. W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot opłat. Uczestnikowi w takiej sytuacji nie przysługuje odszkodowanie.
 9. Pakuj Plecak zastrzega sobie wykluczenie z imprezy Uczestnika, który uniemożliwia prowadzenie wyprawy, jest agresywny, nadużywa alkoholu, zażywa narkotyki lub dopalacze. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot kosztów wyprawy, musi też samodzielnie opłacić bilet powrotny i wszelkie pozostałe koszty.
 10. Jeśli stan zdrowia Uczestnika uniemożliwi mu kontynuowanie wyprawy, będzie on zmuszony do powrotu do kraju na własny koszt. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot kosztów wyprawy, musi też samodzielnie opłacić bilet powrotny i wszelkie pozostałe koszty.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami występującymi w danym kraju, w tym zagrożeniami dla zdrowia i życia.
 12. Pakuj Plecak zastrzega sobie do zmiany ceny wyjazdu w sytuacjach awaryjnych. Za sytuację awaryjną uznajemy np. skokową zmianę cen paliwa, znaczącą podwyżkę biletów na przejazdy lub inne nieprzewidziane sytuacje takie jak np. pandemia, konflikt zbrojny itp, które będą generowały dodatkowe koszty.
 13. W związku z sytuacją epidemiologiczną uczestnik może zostać obciążony dodatkowym kosztem związanym z przeprowadzeniem testu na obecność wirusa COVID 19 – jeśli taki test będzie wymagany przy wjeździe do danego kraju. Uczestnik jest również zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowotnej przez każdym wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyprawie:

 1. W przypadku wyjazdów zagranicznych, Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyjeździe o czym musi poinformować Pakuj Plecak poprzez portal Facebook, lub na adres e-mail kontakt@pakujplecak.pl, nie później niż 30 dni przed planowanym wylotem. Wówczas zwrócona zostanie mu wpłacona suma, pomniejszona o koszt biletu lotniczego oraz koszty poniesione przez Pakuj Plecak na organizację wyjazdu (zaliczki za noclegi, atrakcje itp).
 2. W przypadku wyjazdów za terenie Polski, Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyjeździe o czym musi poinformować Pakuj Plecak poprzez portal Facebook, lub na adres e-mail kontakt@pakujplecak.pl, nie później niż 14 dni przed planowanym wylotem. Wówczas zwrócona zostanie mu wpłacona suma, pomniejszona o koszty poniesione przez Pakuj Plecak na organizację wyjazdu (zaliczki za noclegi, atrakcje itp).
 3. Pakuj Plecak nie ponosi odpowiedzialności za brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy przez Uczestnika, odmowę wydania wizy, wypadki losowe, spóźnienie na samolot Uczestnika, brak wymaganych szczepień czy zawrócenie na granicy poprzez służby graniczne.

Reklamacje:

 1. Reklamacje związane z wykonaniem wyjazdu składane są bezpośrednio do Pakuj Plecak w formie pisemnej w terminie maksymalnie 7 dni od zakończenia wyjazdu.
 2. Pakuj Plecak ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania
 3. Pakuj Plecak nie przyjmuje reklamacji związanych z niewłaściwym przebiegiem wyprawy wynikłym z wystąpienia zdarzeń losowych opisanych w punkcie. 7 Regulaminu, rozdział „Realizacja wyprawy” oraz innych zdarzeń losowych nie opisanych w Regulaminie o których uczestnik został poinformowany przed lub w trakcie trwania wyprawy.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia podlegają one rozpatrzeniu przez najbliższy siedzibie Pakuj Plecak wydział cywilny sądu.