Zgody Marketingowe

ZGODA NA MARKETING LISTOWNY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pakuj Plecak sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Pakuj Plecak z siedzibą w Pruszkowie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Pakuj Plecak sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie za pomocą wiadomości listownych.

 

ZGODA NA MARKETING ELEKTRONICZNY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pakuj Plecak sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Pakuj Plecak z siedzibą w Pruszkowie moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Pakuj Plecak sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

ZGODA NA MARKETING TELEFONICZNY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pakuj Plecak sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Pakuj Plecak z siedzibą w Pruszkowie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przez Pakuj Plecak sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację wykonanych przeze mnie zdjęć oraz zdjęć z moim wizerunkiem przez:Stowarzyszenie Pakuj Plecak z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Narodowej 18, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000711582, NIP 5342572305, REGON 369226209;

Pakuj Plecak sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Narodowej 18/1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000887378, NIP 5342636324, REGON 388361935.

Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz nagraniach audiowizualnych w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, platformach social media, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw itp.), w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia, nadawania i reemitowania, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na następujących polach eksploatacji:

utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”, w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,
wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie,
wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,
wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Stowarzyszeniu Pakuj Plecak oraz spółce Pakuj Plecak sp. z o.o. przysługuje prawo do zestawiania mojej wypowiedzi z innymi utworami, skracania, w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania moich praw osobistych.

Dlaczego z nami?

  • Autorskie, dopracowane trasy
  • Kameralne grupy
  • Najlepsi piloci i przewodnicy
  • Najlepszy stosunek jakości do ceny

Masz pytania?