Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Stowarzyszenie Pakuj Plecak z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Narodowej 18, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000711582, NIP 5342572305, REGON 369226209;

 • Pakuj Plecak sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Narodowej 18/1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000887378, NIP 5342636324, REGON 388361935.

Inspektor ochrony danych (IOD)

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@pakujplecak.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się m.in. w następujących celach:

 • zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym:

 1. właściwym organom podatkowym oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przepisów ustaw podatkowych oraz dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, a także przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw,

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora, wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przykładowo do celów marketingowych Administratora np. poprzez zamieszczenie wizerunku Pani/Pana na fotografiach oraz nagraniach wideo z różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)**,

 • w przypadku wrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w konkretnym celu podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • realizacji Umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z zawartej umowy cywilnoprawnej,

 • przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych w tym m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, prawa autorskiego, a także przepisach aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw, przez okres tam wskazany,

 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora,

 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, przez okres ważności tych celów albo do czasu aż zgłoszenia sprzeciwu,

 • w razie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana dobrowolną zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody*.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być o:

 1. pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora,

 2. podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odrębnie zawartych z Administratorem umów i wyłącznie zgodnie z poleceniami i zakresem wskazanym przez Administratora,

 3. podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Podane przez Panią/Pana dane osobowe co do zasady nie są udostępniane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z umowy cywilnoprawnej, w tym sytuacji, gdy prawidłowa realizacja umowy cywilnoprawnej będzie wymagała udziału podwykonawców lub współpracowników Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,

 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w każdym momencie,

 • przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
  o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób opisany powyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej z Administratorem.

*O ile dotyczy,

** Dotyczy tylko przypadków, gdy zgoda została wyrażona Administratorowi.

Najnowsze wyjazdy

Dookoła Islandii – Road Trip

Wyprawa Kolumbia od Karaibów po Amazonię

Dlaczego z nami?

 • Autorskie, dopracowane trasy
 • Kameralne grupy
 • Najlepsi piloci i przewodnicy
 • Najlepszy stosunek jakości do ceny

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy!

693 013 113

503 804 057

info@pakujplecak.pl

Proceed Booking