Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PAKUJPLECAK.PL

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
2. Serwis Internetowy – strona internetowa udostępniona pod adresem www.pakujplecak.pl, zawierająca treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje.
3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
4. Pakuj Plecak – Pakuj Plecak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Narodowa 18, lok. 1, 05-800 Pruszków, NIP: 5342636324, REGON: 388361935, będąca agentem turystycznym, pośredniczącym w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem imprez turystycznych oraz będąca właścicielem Serwisu Internetowego. Bezpośredni kontakt z Pakuj Plecak jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@pakujplecak.pl oraz pod numerem telefonu +48 503 804 057 (Prezes Zarządu: Jan Skwara).
5. Organizator – Pakuj Plecak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Narodowa 18, lok. 1, 05-800 Pruszków, NIP: 5342636324, REGON: 388361935, będący organizatorem imprez turystycznych.
6. Szkolenia – szkolenia organizowane przez Pakuj Plecak.
7. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361).
8. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
11. Umowa – umowa zawierana z Organizatorem, dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej.
12. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
13. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
14. Warunki – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora oraz warunki określone w Umowie.
15. Standardowy Formularz Informacyjny – formularz informacyjny stanowiący załącznik 1 lub 2 do Ustawy zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy.
16. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji Imprezy, przesłany przez Użytkownika do Pakuj Plecak za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty e-mail na adres skrzynki pocztowej Pakuj Plecak, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub telefonicznie.
17. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym.
18. Rezerwacja – posiadająca unikalny numer rezerwacja, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru Imprezy oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Użytkownika w Zamówieniu.
19. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
20. Funkcjonalności Serwisu Internetowego – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym, szczegółowo opisane w par. V niniejszego Regulaminu.
21. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Pakuj Plecak o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Pakuj Plecak, na zasadach w nim przewidzianych.
  2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W Systemie Rezerwacji wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Warunków, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji. Użytkownik może również dobrowolne wyrazić stosowne zgody, w tym w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Pakuj Plecak, czy też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, w tym na wykonywanie marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących.
  3. Aktualne opisy Imprez zawarte w ofercie Pakuj Plecak, zamieszczonej w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
  4. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.
  5. Złożenie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy nawet, jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty. Użytkownik wypełniając zgłoszenie składa do Pakuj Plecak propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie Imprezę, która to propozycję Organizator może zaakceptować, lub odrzucić. Pakuj Plecak może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Organizatora.
  6. Rozpoczęcie świadczenia usługi turystycznej następuje w momencie zawarcia Umowy zgodnie z Warunkami. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach.
  7. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: Pakuj Plecak sp. z o.o., ul. Narodowa 18, lok. 1, 05-800 Pruszków lub adres e-mail: kontakt@pakujplecak.pl oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą.
  8. Rozliczenia transakcji e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://poland.payu.com.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu Internetowego, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest:
  a) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny,
  b) posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej,
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
  2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Pakuj Plecak za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej
  3. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Pakuj Plecak za pośrednictwem SMS, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
  4. Pakuj Plecak nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
  5. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu Internetowego nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  6. Pakuj Plecak podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis Internetowy jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Pakuj Plecak nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Pakuj Plecak nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte w Serwisie Internetowym są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu Internetowego są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
  2. Serwisu Internetowego nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Pakuj Plecak zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
  3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu Internetowego, Pakuj Plecak zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Pakuj Plecak informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Pakuj Plecak wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Pakuj Plecak w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Pakuj Plecak może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.

V. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi m.in:
  a) Zapoznanie się z Warunkami;
  b) Zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego;
  c) Zapoznanie się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym;
  d) Przejście do Systemu Rezerwacji;
  e) Sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Pakuj Plecak;
  f) Przesłanie wiadomości do Pakuj Plecak za pomocą formularza kontaktowego;
  g) Zgłoszenie chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości e-mail.
  2. System Rezerwacji umożliwia m.in:
  a) Zapoznanie się z opisem Imprez;
  b) Dokonanie Rezerwacji wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  c) Dokonanie Płatności.
  3. Pakuj Plecak umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przeze Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Pakuj Plecak, analizowanie preferencji, aktywności i zainteresowań Użytkownika w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przez niego sprofilowanych ofert. Ponadto Pakuj Plecak umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Pakuj Plecak na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  4. Aby otrzymywać informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik musi wyrazić odrębne zgody przez bezpośrednie zaznaczenie odpowiednich opcji na formularzach zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
  5. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o których mowa w ust. 4 powyżej, przez:
  a) Kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  b) Przesłanie wiadomości e-mail na adres Pakuj Plecak z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
  c) Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym.

VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnaście lat) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym, a w szczególności w Systemie Rezerwacji.
  3. Użytkownik nie ma prawa do przesłania informacji w Serwisie Internetowym, dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację lub dokonania Rezerwacji przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby.
  4. Użytkownik nie ma prawa do posługiwania się fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAKUJ PLECAK

 1. Pakuj Plecak nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania Rezerwacji, dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.
  2. Pakuj Plecak nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Pakuj Plecak;
  b) wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;
  c) dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Pakuj Plecak.

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@pakujplecak.pl lub korespondencyjnie na adres: Pakuj Plecak sp. z o.o., ul. Narodowa 18, lok. 1, 05-800 Pruszków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
  3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  4. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
  2. Wszelkie spory na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Pakuj Plecak zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Pakuj Plecak poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie Internetowym. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.
  4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Regulamin obowiązuje z dniem 4.08.2021 r.

Dlaczego z nami?

 • Autorskie, dopracowane trasy
 • Kameralne grupy
 • Najlepsi piloci i przewodnicy
 • Najlepszy stosunek jakości do ceny

Masz pytania?